Balans

Activa (afgerond x 1.000 in euro's) 2021 2020 2019
Immateriële vaste activa 788 879 4
Materiële vaste activa 65.659 61.462 54.030
Financiële vaste activa 151 223 1.532
Voorraden en onderhanden projecten 806 1.298 2.662
Vorderingen 17.924 19.864 22.883
Liquide middelen 41.099 30.581 11.617
Totale activa 126.427 114.307 92.728
Passiva (afgerond x 1.000 in euro's) 2021 2020 2019
Groepsvermogen 54.147 49.722 42.969
Voorzieningen 3.446 3.311 4.103
Langlopende schulden 16.168 15.051 16.354
Onderhanden projecten 16.942 11.531 0
Kortlopende schulden 35.724 34.692 29.302
Totale activa 126.427 114.307 92.728

Netto groepsresultaat
(x 1.000 in euro's)

12.023

2021

8.163

2020

Solvabiliteit in %

42,83

2021

43,50

2020Winst- en verliesrekening

Baten en lasten (afgerond x 1.000 in euro’s) 2021 2020
Netto-omzet 194.559 185.764
Overige bedrijfsopbrengsten 383 315
Som der bedrijfsopbrengsten 194.942 186.079
Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, externe kosten 106.331 109.651
Personeelskosten 41.496 37.914
Afschrijvingen 6995 6398
Overige bedrijfskosten 23.985 21.594
Totaal bedrijfskosten 178.807 175.557
Bedrijfsresultaat 16.135 10.522
Financiële baten en lasten -375 -347
Resultaat vóór belastingen 15.760 10.175
Belastingen -3.697 -2.045
Resultaat deelnemingen -40 33
Netto groepsresultaat 12.023 8.163

Kengetallen

2021 2020 2019 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten* 194.942 186.079 136.041 108.718 113.628
Omloopsnelheid TV 1,54 1,63 1,47 1,30 1,53
Winstmarge 8,28% 5,65% 3,79% 5,71% 0,93%
Netto groepsresultaat* 12.023 8.163 4.232 5.379 5.656
Rentabiliteit TV 12,8% 9,2% 6,6% 8,6% 10,0%
Balanstotaal 126.427.043 114.306.545 92.727.720 83.450.608 74.206.488
Solvabiliteit 42,83% 43,50% 46,34% 50,73% 51,83%
Afgerond x 1.000 in euro’s. Getallen 2019 en eerder exclusief combinaties.

Omzet

Afgerond x 1.000 in euro’s 2021 2020 2019 2018 2017
GMB Civiel 99.855 102.621 82.056 67.174 96.438
GMB BioEnergie 29.447 27.765 26.660 24.345 23.554
GMB Services 33.852 25.004 19.140 16.341 14.262
GMB Rioleringstechnieken 33.556 32.052 18.567 17.134 15.827
Diverse en eliminatie onderlinge omzetten -1.769 -1.363 -393 -869 -721
Totaal omzet inclusief combinaties 194.941 186.079 146.030 124.125 149.360
Omzet in procenten 2021 2020 2019 2018 2017
GMB Civiel 51% 55% 56% 54% 63%
GMB BioEnergie 15% 15% 18% 19% 16%
GMB Services 17% 13% 13% 13% 10%
GMB Rioleringstechnieken 17% 17% 13% 14% 11%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
Omzet inclusief combinaties 194,9 186,1 146,0 124,1 149,4