FMO

FONDS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Medewerkers, opdrachtgevers en partners van GMB kunnen projecten voorstellen die het fonds kan ondersteunen. Dit jaar kregen de medewerkers een goodie bag met items van organisaties die het FMO bijstaat. Het tasje werd gemaakt in Ghana en ingepakt door cliënten van dagbesteding De Lindehof. Een aantal projecten dat het FMO dit jaar steunde:

Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis helpt kinderen en de gezinnen met zorg en ondersteuning op maat in het ziekenhuis, thuis of ergens anders. De behoeften en wensen van het kind staan hierbij centraal. Het FMO verbond zich voor minimaal vijf jaar aan een aantal projecten.

TV-Bike Amerpoort

We sponsorden de aanschaf van een zogenaamde TV-Bike voor instelling voor verstandelijk gehandicapten De Amerpoort. Op deze speciale fiets voor vier personen kunnen de cliënten genieten van een fietstocht in de omgeving.

Watertoren Charity Hands

Corona stagneerde de ondersteuning in ontwikkelingslanden. Wel konden we de Stichting Charity Hands technisch en financieel verder helpen bij de bouw van een watertoren voor drinkwater en irrigatie in Malawi.

Rolstoel China Concern

International China Concern (ICC) werkt samen met de Chinese overheid aan sociale voorzieningen voor China’s meest kwetsbare kinderen: de verstoten kinderen met een beperking. De steun varieert van pleegzorg tot hulpmiddelen. We droegen bij in de aanschaf van een aangepaste rolstoel.

Diverse aangepaste fietsen

Voor woonzorglocatie De Linde in Opheusden sponsorden we de aankoop van duofietsen. Samen fietsen met een begeleider stimuleert het bewegen en communiceren van de cliënten. Ook voor diverse andere woongroepen droegen we bij in de aanschaf van aangepaste fietsen.

Houtverwerking Zuid-Afrika

Een deeltijdmedewerker van GMB is een aantal maanden per jaar in zuidelijk Afrika. Hij demonstreert onder meer hoe de dorpe lingen snoeihout kunnen gebruiken in het huishouden in plaats van het nutteloos verbranden. Het FMO sponsort een deel van de kosten.

Transport hulpgoederen

Voor Christian Refugee Relief sponsoren we het transport van hulpgoederen naar vluchtelingen op onder meer Lesbos. Een bestelbus die bij GMB uit de lease ging, schonken we aan GAiN (Global Aid Network). Zij transporteren hulpgoederen naar onder andere Lesbos en Oost-Europa.

HRM

AANDACHT VOOR DE MENS

Werven & selecteren

Mensen werken graag bij GMB. Dat is een faire conclusie als we kijken naar de soepele uitbreiding met medewerkers en de lage uitstroom dit jaar. In een gespannen arbeidsmarkt weet zowel ervaren als nieuw vakmanschap ons prima te vinden. Om de instroom van jong talent nog meer te bevorderen, zetten we GMB nog nadrukkelijker op de kaart bij het mbo, hbo en (technische) universiteiten.

Binden & boeien

We ontwikkelden een speciaal traineeprogramma voor starters. De eerste groep gaat begin 2022 van start. In een periode van twee jaar rouleren zij binnen diverse clusters in eventueel verschillende functies en doorlopen ze persoonlijk ontwikkelprogramma’s. Zo leren ze GMB én hun eigen talenten en voorkeuren des te beter kennen. Het traineeship is de opstap naar een meer gestructureerd opleidingsprogramma dat we in 2022 breder in de organisatie gaan inzetten. Om opleiding en ontwikkeling van medewerkers beter te kunnen faciliteren en organiseren, ontwikkelt de afdeling HRM een leerplatform voor alle leeractiviteiten. In het voorjaar van 2022 staat de lancering hiervan gepland.

Inclusieve onderneming

GMB wil ieder talent uit de samenleving de kans geven op werk en persoonlijke groei en ziet de meerwaarde van een inclusief werknemersbestand. Bij de werving ligt meer focus op diversiteit binnen een cluster of team. Zo creëerden we bijvoorbeeld in Opheusden twee werkplekken op onze werf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om onze ambities nog meer kracht bij te zetten heeft GMB zich ten doel gesteld begin 2022 te gaan voor minimaal trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

GMB Studiefonds

Voor de kinderen van onze medewerkers lanceerden we eind 2021 het GMB Studiefonds. Met de financiering komen we hen tegemoet in de studiekosten, die voor veel mensen steeds moeilijker zijn op te brengen. We hopen op deze manier leren en studeren voor alle kinderen bereikbaar te houden en zware studieschulden te beperken.

Gedragscode

Normen en waarden zijn essentieel voor GMB. We verwachten dat onze medewerkers goed omgaan met elkaar en hun omgeving. Er is een nieuwe gedragscode opgesteld en we stelden naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon aan.

Ziekteverzuim

Doordat we ook de medewerkers meetellen die niet ziek waren, maar die door corona wel in quarantaine moesten blijven, komt het ziekteverzuim op 5,0%.

HRM in cijfers

Personeelsbestand(medewerkers op loonlijst) 2018 2019 2020 2021
GMB BioEnergie 48 47 46 50
GMB Services 53 62 90 88
GMB Rioleringstechnieken 55 103 100 105
GMB Civiel 180 192 199 212
GMB Beheer 35 32 39 49
Uitstroom 2021 en redenen 2018 2019 2020 2021
Initiatief medewerker 17 20 11 18
Initiatief GMB 5 5 14 7
Overlijden - 1 1 1
Arbeidsongeschikt - 2 - -
Pensioen 6 4 4 3
Tijdelijke plaatsing 2 2 - -
Totaal 30 34 30 29
Ziekteverzuim 2018 2019 2020 2021
BioEnergie 2,7% 3,9% 3,6% 4,7%
Beheer 2,6% 3,2% 2,8% 3,6%
Services 2,7% 4,8% 1,6% 3,2%
Rioleringstechnieken 8,5% 8,6% 10,5% 9,5%
Civiel 3,5% 3,3% 4,0% 3,9%
Totaal 4,0%* 4,5% 4,9% 5,0%
Opleidingsplaatsen 2018 2019 2020 2021
Stage MBO 8 8 4 5
Stage HBO/WO 5 7 4 4
Afstuderen HBO/WO 1 7 3 9
Trainees HBO/WO 3 3 4 2
BBL leerlingen 6 6 8 6
Totaal 23 29 23 26
Verdeling mannen en vrouwen 2018 2019 2020 2021
Mannen 344 (92,7%) 403 (92,2%) 437 (92,2%) 461 (91,5%)
Vrouwen 27 (7,3%) 33 (7,6%) 37 (7,8%) 43 (8,5%)
  371 436 474 504
Opbouw per leeftijdsklasse 15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 65-69 jaar
Aantal 2 17 53 75 67 52 64 75 55 35 9
Procentueel 0,4% 3,4% 10,5% 14,9% 13,3% 10,3% 12,7% 14,9% 10,9% 6,9% 1,8%

5,0%

Ziekteverzuim 2021

4,9%

Ziekteverzuim 2020

Digitalisering

ICT

Digitalisering was afgelopen jaar een prominent thema binnen GMB en zal dat de komende tijd ook blijven. In onze markten ontwikkelt het genereren, interpreteren en toepassen van data zich in een snelle stroom tot een succesfactor. Ook wij zetten hier nadrukkelijk op in. Naast de bestaande bezetting op ICT-beheer werd de afdeling versterkt met een extra applicatiebeheerder en een data-analist. Hiermee bestaat ons team voor digitalisering en datamanagement uit vier personen.

Netwerkbeveiliging

Cybercriminelen vinden telkens nieuwe geraffineerde wegen. Vorig jaar werden onze mobiele devices en back-up systemen nog beter beveiligd. Dit jaar voegden we extra zekerheid toe aan ons netwerk. Het security systeem Clearpass valideert en autoriseert elk apparaat, van laptop tot smartphone, dat toegang vraagt tot ons netwerk. Clearpass werd uitgerold over alle vestigingen van GMB.

Security scan

Een extern bureau voerde ook dit jaar haar periodieke security scan (hacktest) uit. Uit de rapportages destilleren wij mogelijke verbeteracties.

Telefonie via MS Teams

De voordelen van Microsoft Teams manifesteren zich duidelijk: het platform bevordert de doeltreffende communicatie en gegevensuitwisseling. Dit jaar werd het gebruik verder doorgevoerd. Beeldbellen doen we uitsluitend nog via Teams (geen Skype meer) en ook alle telefonie loopt via deze weg. Bellen wordt efficiënter door de directe link met de Teamleden en de kanalen en documenten in Microsoft 365.

Digitalisering

Digitalisering zet nieuwe, veelbelovende stromen in beweging. We zien veel potentieel in de samenwerkingen op ontwerp, realisatie, onderhoud en stakeholder management. Dit jaar trok GMB de eerste actiekaarten binnen haar meerjaren digitaliseringsstrategie.

Digitalisering is binnen enkele jaren een vereiste in de keten en bij aanbestedingsprojecten. GMB wil haar opgaande lijn in proces- en project beheersing doortrekken. Dit kunnen we niet los zien van digitalisering. Sterker; door de stuwkracht ervan maken we meetbare stappen vooruit.

Slimmer werken

Mogelijkheden en kansen zijn er volop. De clusters van GMB hebben veel gezamenlijke uitdagingen, zowel intern als extern, waarop ze digitaal goed kunnen samenwerken. In 2021 verkenden we hoe we elkaar kunnen versterken en brachten we onze digitale strategie in kaart. Duidelijk is dat het bij de digitale transitie over meer gaat dan alleen technologie. Digitalisering is ook een prikkel om anders naar dingen te kijken. En van daaruit slimmer te werken.

Data verzilveren

Dit jaar gingen we op reis naar datagedreven werken. We inventariseerden de rollen van data binnen de clusters en voor GMB Beheer en we schetsten de ideale data-architectuur. Eén van de secties waarop we onze verkenningen richten zijn de onderhoud- en beheersystemen. De data hieruit helpen ons niet alleen om onze eigen processen te optimaliseren; we kunnen ze ook toepassen bij het ontwerpen van nieuwe installaties.

Kracht bewijzen

Bij keuringen en het aantonen dat projecten en processen voldoen aan de eisen verwerken we veel data. Dit biedt ons kansen om bijvoorbeeld te kijken waar we kunnen standaardiseren. En langs deze weg risico’s te minimaliseren, door loop tijden te versnellen en kosten terug te dringen.

Techniek benutten

De technieken met digitalisering hebben onze volle aandacht. Het gebruik van 3D (inclusief VR en AR), BIM, GIS en digital twins helpt ons om sneller en accurater te ontwerpen. En om vooruitzichten te delen met opdrachtgevers, partners en projectomgevingen.

Kennis delen

Ook voor digitalisering geldt: eerst de mens, dan de techniek. De ideeën om digitalisering zo krachtig mogelijk te benutten komen van onze mensen. Kennisdeling is dan ook het fundament onder de digitale kathedraal. Het enthousiasme om uitdagingen en kansen op te pakken is onmiskenbaar aanwezig. We staan nog maar aan het begin van deze route; wordt vervolgd!

Virtual Reality bij GMB