VEILIGHEID

Audits veiligheidsladder

GMB werd met positieve afloop geaudit voor de hercertificering Veiligheidsladder trede 3. Uit de audits kwamen verschillen naar voren tussen de clusters in de mate van volwassenheid op trede 3 van de Veiligheidsladder. Komend jaar gaan we per cluster via audits specificeren waar de grootste verbeterpunten zich bevinden, waarna we actie ondernemen.

Zó Veilig dagen digitaal

Corona stak de jaarlijkse veiligheidsdagen een spaak in het wiel, maar we vonden een prima alternatief voor een fysieke bijeenkomst; voor de meeste clusters organiseerden we een digitale veiligheidsdag. Samen met De Federatie ontwikkelden we onder andere een ‘serious game’. In groepjes speelden collega’s een digitale wedstrijd in het herkennen van veiligheidsrisico’s en het maken van de juiste veiligheidskeuzes onder tijdsdruk.

Zorg voor Elkaar

Onder de noemer Zorg voor Elkaar organiseerde De Federatie een veiligheidsprogramma voor GMB Rioleringstechnieken. Veiligheidsjaar 2021 krijgt een vervolg in 2022, met workshops op de thema’s technische inhoud en houding en gedrag. De onderdelen uit de training worden getoetst en bij voldoende resultaat door TTC Trainingen en De Federatie gecertificeerd.

Veiligheidshandboeken

Van de veiligheidshandboeken van de clusters Civiel en Services verschenen geüpdate edities. Naast informatie over het GMBveiligheidsbeleid, bestaande toprisico’s en beheersmaatregelen werden onder meer nieuwe best practices toegevoegd.

Meldingen

Sinds vorig jaar is het mogelijk om via de Zó Veilig app veiligheidsmeldingen aan te maken: snel, makkelijk en laagdrempelig. We hebben afgelopen jaar een recordaantal meldingen gekregen. Niet alleen meldingen over veiligheidsincidenten, maar ook veilige situaties. Zo leren we ook van elkaar. Medewerkers nemen het potentieel van meldingen serieus en hebben vertrouwen in de follow-up.

3,3

IF-index 2021

8,0

IF-index 2020

KAM

Certificeringen

De certificeringen ISO 2015:9001 en 14001 worden in cycli van drie jaar geaudit bij GMB. Het eerste jaar is er een brede beoordeling; de twee jaren daarop meer diepgang op specifieke onderwerpen. In 2021 is de nieuwe cyclus gestart; deze hebben we goed doorlopen. Er zijn waardevolle verbeterpunten benoemd, die we verder oppakken.

De audit voor de CKB-certificering had eenzelfde gunstig beloop. Ook de VCA en VCA-P audits verliepen zonder noemenswaardige obstakels. Op de CO2 Prestatieladder handhaafden we onze positie op trede 5.

MZS: updates en eenheid

Het verder actualiseren en borgen van het MZS (Management Zorg Systeem) kreeg dit jaar een vervolg. Het kader staat goed, de inhoudelijke processen worden bijgewerkt. Zodat wat we bedenken en ontwerpen klopt met wat we technisch willen en kunnen. Het kwaliteitssysteem ondersteunt zo bij een continue verbetering.

Duidelijkheid en begrip heeft ook te maken met dezelfde (vormen)taal spreken. Daarom brengen we meer eenheid in het MZS. Alle clusters ontvingen instructies over de vorm en inhoud waaraan de bijdragen aan het MZS moeten voldoen.

Programma kwaliteitsbewustzijn

De segmenten binnen Civiel maakten een aantal stappen voor het programma kwaliteitsbewustzijn. Nadat we eind 2020 van start gingen met een ankersessie stokte het face-to-face vervolg door de tussenkomst van corona. Om vaart te houden in de verbeterstromen hielden we kleine

intervisiesessies. Er kwamen voorbeelden op tafel van kwaliteitsissues in allerlei gradaties: van techniek tot samenwerking. Ervaringen en lessen werden gedeeld. Als discussieprikkel maakten we een film met een typerend voorbeeld. We deelden deze film GMB-breed via Sharepoint. Begin 2022 staat een dialoogsessie met het managementteam en projectleiders op het programma. Hierna nemen we de andere medewerkers van GMB Civiel mee in dit programma.

Zó Veilig app

Een deel van de onderwerpen uit het meldsysteem is geborgd is de Zó Veilig app. Deze app is bestemd voor meldingen op de vlakken van veiligheid en milieu. Belangrijk winstpunt is de lage gebruiksdrempel: eenvoud en snelheid. Alle meldingen komen binnen op een centraal dashboard zodat tendensen snel te signaleren zijn.

De oude meldomgeving was niet meer cyberveilig, waardoor deze is afgesloten. De resterende meldingen die hier werden geregistreerd - klachten en verbetervoorstellen - worden nu door de KAM-coördinatoren bijgehouden. Een nieuw systeem wordt in 2022 ontwikkeld.